Förhållningssätt

Vi arbetar efter ett utforskande arbetssätt där vi pedagoger är medforskare och medupptäckare tillsammans med barnen. I vår barnsyn och lärandesyn utgår vi ifrån att barnen är kompetenta och att alla barn har ett eget värde i sig. Vi pedagoger är lyssnande och närvarande i barnens upptäckande och lek. Med ett aktivt förhållningssätt till lärmiljöerna ser vi pedagoger miljön som ”den tredje pedagogen” utifrån ett lärandeperspektiv.