Förskolan

Myggans inne- och utemiljö

Ateljén – Här finns materialet synligt för barnen. På väggen finns det väggstafflier monterade så att flera barn kan måla samtidig. Ett stort bord är placerat centralt i rummet för att ge gott om utrymme för arbete i olika material tex. textil, lera och gips.

Rörelserummet – I förskolans stora rum finns det möjlighet till olika aktiviteter. Förutom den dagliga samlingen på den stora blå mattan, används rummet flitigt för rörelse, bygglek, rollek och musik.

Lilla lekrummet – I Lilla lekrummet finns det varierande material att inspireras av, med utklädningskläder och utrymme för olika sorters rollek. Efter lunch är det här de minsta barnen vilar eller sover till en saga eller avslappnande musik.

Köket – Maten lagas från grunden på förskolan, i stor utsträckning med ekologiska och/eller lokalproducerade råvaror. Vi följer Livsmedelsverkets råd och rekommendationer ”Bra mat i förskolan”.

Trädgården – Hågadalen – Trädgården och Hågadalen är viktiga rum för Myggan. Förskolans gård inbjuder till en varierande lek med träkoja, sandlådor, en lekstuga, rutschkana, gungor samt en båt, Hoppetossa. Trädgården genomgår en ständig förändring för att utveckla barnens lek. Varje vecka görs planerade utflykter till Hågadalen med omnejd.  Vid sköna dagar finns det möjlighet att äta lunch utomhus.

Verksamhetsplan
Vår verksamhet bygger på Lpfö 98 som är förskolans egen läroplan. Läroplanen innefattar förskolans gemensamma värdegrund och de övergripande mål och riktlinjer för förskolan som regering och riksdag har fattat beslut om. Detta innebär att förskolan nu utgör det första steget i utbildningssystemet för barn och ungdom. I och med läroplanen har föräldrar vetskap om  vilka krav och förväntningar barn och föräldrar kan ha på verksamheten. Läroplanen talar inte om hur målen ska uppfyllas, detta ansvarar varje enskild förskola för. Från och med 1 juli 2011 gäller den reviderade upplagan av Lpfö 98. I den finns uttalade riktlinjer om förskollärarens ansvar och tydligare mål och riktlinjer inom områden som språk och kommunikation, naturvetenskap och teknik samt matematik.

Likabehandlingsplan
1:a april 2006 trädde Lagen mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever i kraft. Förskolor och skolor är skyldiga att arbeta aktivt med att förebygga diskriminering och kränkningar av barn och elever. Enligt lagen ska alla förskolor och skolor ha en likabehandlingsplan. Syftet med planen är att arbeta för barns lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder.

Säkerhet
Personalen på förskolan utbildas kontinuerligt i barnolycksfall samt brandskyddsutbildning. På förskolan finns det handlingsplaner, för barnens och personalens säkerhet. Varje år får barnen ta del av ett utbildningsmaterial för barn från räddningstjänsten ”Bamses brandskola”. I samband med detta har personalen utrymningsövningar tillsammans med barnen.