Föräldraengagemanget

Alla familjer som börjar på Myggan blir medlemmar i vår förening. Tillsammans utgör vi huvudmannen för förskolan som blir verkställande genom föreningens styrelse. Alla föräldrar kan bidra på sitt sätt genom att vara delaktig i en av de fyra arbetsgrupperna (personalansvarsgruppen, hus & trädgårdsgruppen, informationsgruppen eller trivselgruppen). Någon gång under barnets tid på Myggan hoppas vi att alla familjer sitter med i förskolans styrelse.
Föräldrarnas insatser för förskolan spelar stor roll för barnens dag på förskolan. Det är vi som underhåller, förbättrar och utvecklar mycket i de inre och yttre miljöerna som våra barn vistas i under dagarna. Den kooperativa delen av förskolan är den del som skapar känslan av
den mindre familjära förskolan. Bland annat hjälper vi till med familjefrukost, avslutningar, föräldrar-fester och
gemensamma firanden för att lära känna alla nya familjer och skapa gemenskap.

Föräldra-åtaganden

På helgerna städar familjerna Myggans lokaler utefter ett rullande schema (ca 1-2 helger/termin/familj). Vi ser också till att städa lokalerna och leksakerna lite extra tillsammans två gånger per termin (1 gång per familj).
Till våren och hösten har vi en gemensam utomhusfixardag när vi tar hand om vår fina gård och alla leksaker.
Alla föräldrar är med i någon av de fyra arbetsgrupperna och dessa grupper har regelbundna möten och hjälper löpande vid behov till inom respektive område.

Huvudmannens/Styrelsens ansvar

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör, samt representanter från arbetsgrupperna hus & trädgård, personalansvarsgruppen och information/ trivsel gruppen.

- Huvudmannen har till ansvar att utbildningen på förskolan sker utefter gällande styrdokument (Ex Skollagen, Läroplanen och arbetsmiljölagen). Vi ska se till att det finns ett fungerande arbetssätt i verksamheten som leder oss mot de nationella målen för förskolan. Vi ska följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten så vi når läroplanens mål och de kvalitetskrav som sätts på oss. Det är därför viktigt att vi har ett systematiskt kvalitetsarbete och att vi kan arbeta strukturerat för att följa upp och utvärdera förskolans måluppfyllelse. Praktiskt sätt sker detta i nära samråd med vår rektor och personalgrupp. Vi som huvudman ger dem förutsättningar att driva den pedagogiska verksamheten på förskolan.

- Vi har till ansvar att utvärdera kvalitén på förskolan. Här är några olika frågor som vi ställer oss terminsvis.
 * Uppnår verksamheten de mål de sätter för det pedagogiska arbetet?
 * Hur har barnens utveckling och lärande påverkats av det pedagogiska arbetet?
 * Hur väl fungerar de arbetssätt som pedagogerna väljer att använda? Behövs kompetensutveckling?
 * Hur väl fungerar personalgruppen, personaltätheten och barngruppens storlek?
 * Hur uppfattar vårdnadshavarna verksamheten?
 * Hur är barnens och pedagogerna fysiska och psykosocial miljö på förskolan?

- Vi ska också fördela resurser och organisera verksamheten och detta gör vi genom att besluta och följa upp en årlig budget samt verkställa uppgifter genom våra fyra arbetsgrupper.
Frågor till styrelsen