Verksamhet och säkerhet

Verksamhetsplan
Vår verksamhet bygger på Lpfö 18 som är förskolans egen läroplan. Läroplanen innefattar förskolans gemensamma värdegrund och de övergripande mål och riktlinjer för förskolan som regering och riksdag har fattat beslut om. Detta innebär att förskolan nu utgör det första steget i utbildningssystemet för barn och ungdom. I och med läroplanen har föräldrar vetskap om vilka krav och förväntningar barn och föräldrar kan ha på verksamheten.

Läroplanen talar inte om hur målen ska uppfyllas, detta ansvarar varje enskild förskola för. I den finns uttalade riktlinjer om förskollärarens ansvar och tydligare mål och riktlinjer inom områden som språk och kommunikation, naturvetenskap och teknik samt matematik.

Likabehandlingsplan
Den 1:a april 2006 trädde Lagen mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever i kraft. Förskolor och skolor är skyldiga att arbeta aktivt med att förebygga diskriminering och kränkningar av barn och elever. Enligt lagen ska alla förskolor och skolor ha en likabehandlingsplan.

Syftet med planen är att arbeta för barns lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder.

Säkerhet
Personalen på förskolan utbildas kontinuerligt i barnolycksfall samt brandskyddsutbildning. På förskolan finns det handlingsplaner, för barnens och personalens säkerhet.

Föräldrar med personal utför ronder gällande brand, el och barnsäkerhet både ute och inne.
Vi övar utrymningsvägar med barnen i början av terminen.

Tillsyn
Välmotiverat, välgrundat, välstrukturerat med utgångspunkt i forskning och beprövad erfarenhet.